RODO

RODO

Zobacz tutaj: RODO ZSP Zaborze

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
ul: Miarki 7
43-520 Zaborze
tel: 338561038
e-mail: sp_zaborze@chybie.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Sośnicka-Pawińska
e-mail – inspektor@b-biodo.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

– w celu rekrutacji do oddziałów szkolnych;
– wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170);
– gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
– na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.