RODO

RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator Danych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu

ul. Miarki 7

43-520 Zaborze

Kontakt z Administratorem:

Joanna Białek 338561038, e-mail: dyrektorzspzaborze@o2.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: zsp_zaborze_iod@chybie.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
  • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
  • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
  • wyborów do rady rodziców,
  • realizacji umów z dostawcami,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  • rekrutacji i zatrudnienia,
  • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

Pełny tekst dokumentu RODO wraz z Polityką prywatności Facebooka i pozostałymi procedurami czytaj tutaj: Informacja na stronę oświata