Kampania edukacyjna “Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

           W dniu  16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.

            Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

            Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym  uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Czas jej realizacji upływa 30  listopada br. 

więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy